Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ağustos 2020 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ağustos 2020 Vergi Dünyası Dergisi

  Ağustos 2020 , Sayı:468
 • Dergi
  Makale

  Vergi Hukukunda Yanılma Halinde Gecikme Faizi Hesaplanmayacağı Hükmü Dolayısıyla Mücbir Sebeplerin Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

  Mücbir sebepler de yanılma gibi kusurluluğu kaldıran hallerdendir. Kusurluluğun kalkması halinde, mükellefin davranışı cezayı gerektiren fiillerden olsa dahi ceza kesilmez. Cezalar bakımından geçerli olan bu genel ilke, ceza olmayıp asıl alacağın bir parçası olmaları nedeniyle fer’i alacaklar için kural olarak uygulanmaz. Bununla birlikte, zaman zaman gecikme faizi ve gecikme zammı gibi bazı fer’i alacakların maddi sebep ve sonuçları bakımından cezalara çok benzediği, hatta bu benzerliğin hukuki düzenlemelere de yansıdığı görülmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun yanılma halinde ceza kesilmeyeceğinin düzenlendiği 369’uncu maddesinde 2010 yılında yapılan bir değişiklikle yanılmanın sonuçlarına gecikme faizi hesaplanmaması da eklenmiştir. Bu düzenleme vergi kanunlarında gecikme faizini kusura bağlayan ilk düzenleme olması bakımından önemlidir ve sadece yanılma kurumu bakımından değil başka vergi hukuku kurumları bakımından da sonuç doğuracak niteliktedir. Bunlardan biri de mücbir sebeplerdir. Vergi Usul Kanunu’nun 373’üncü maddesinde de mücbir sebep hallerinde vergi cezası kesilmeyeceği hükmüne yer verilmekle birlikte, burada yanılmada olduğu gibi gecikme faizine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu’nun 369’uncu maddesinde yapılan değişikliğin, genel olarak vergi hukukunda yorum ilkeleri ile usul hukuku ve yargılama hukuku ilkeleri çerçevesinde Kanunun 373’üncü maddesi bakımından da uygulanabileceği, değerlendirilmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının Vergi Gelirlerine Etkisi: Karadeniz Bölgesi Kapsamında Panel Veri Analizi

  Kamu yatırımlarının üretim ve hizmet kapasitesi ile milli gelir ve istihdam oranlarını pozitif etkilediği bu alanda yapılan çalışmalarda görülmektedir. Yatırımların ekonomide yarattığı olumlu etkilerin vergi gelirlerine de pozitif yansıması beklenmektedir. Ancak yatırımların ekonomiye ve vergi gelirlerine olumlu yansıması; yatırım harcamalarının verimli alanlarda kullanılması gibi unsurlara bağlıdır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Türkiye’de kamu yatırım harcamalarının vergi gelirleri üzerindeki etkisini Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinin 2008-2017 verilerinden yararlanarak, panel veri analiz yöntemi yardımıyla tespit etmektir. Analiz sonuçlarına göre kamu yatırım harcamaları her iki bölgede de vergi gelirlerini anlamlı ve pozitif etkilemektedir. Ancak etki seviyesi bakımından iki bölge arasında önemli fark olduğu görülmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sisteminin Esasları Üzerine Bir Araştırma*

  Bu çalışmada Avrupa Birliğine aday ülkelerin, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi’ne (AB-ETS) uyum çalışmaları öncesinde yapması gereken planlama ve tasarım kuralları üzerinde durulmuştur. ETS’nin hangi emisyon kaynakları üzerine uygulanacağına karar verilmesi, belirlenen kaynakların bir yıl içinde ne kadar emisyona sebep olacağının hesaplanması, kaynaklara izin verilecek tahsisat miktarları ve bu tahsisatların kaynaklara dağıtılma yöntemleri ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca, sisteme yeni girecek ve dönem içinde kapanacak işletmelerin rezervleri, tahsisatların kaynaklara teslim edilmesi, bankacılık ve ödünç alma işlemleri, dengeleme sisteminin kullanılması, belirsizlik durumunda yapılacak düzenlemeler, teknoloji geliştirme amacıyla teşviklerin uygulanması, denetim ve yaptırımlar ile idari gereksinimlerin belirlenmesi konularına da yer verilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  İştiraklerin Ve Bağlı Ortaklıkların Finansal Tablolarda Raporlanmasının Bobi Frs Ve Tfrs Yönünden Karşılaştırmalı İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama*

  İşletmeler rekabet güçlerini geliştirebilmek sürekliliklerini sağlayıp büyüyebilmek için çok çeşitli stratejik kararlar vermek durumunda kalırlar. Bu kararlardan olan ortaklık yatırımlarıyla yatırımcı şirketler, yatırım yaptıkları şirketin finansal, yönetim ve stratejik kararlarında söz sahibi olmak, onları kontrol altına almak ya da onların faaliyetlerinden kar elde etmeyi amaçlarlar. Yatırım yapılan işletmenin üzerindeki etki derecesine göre iştirak yatırımları, menkul kıymet yatırımı, iştirak yatırımı, bağlı ortaklık yatırımı ve diğer uzun vadeli yatırımlar olarak sınıflandırılmaktadır. 2017 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi işletmelerden TMS/TFRS’yi uygulamayanların finansal raporlama çerçevesi olarak tanımlanmıştır. Muhasebeleştirme ve raporlama uygulamalarında önemli farklar olsa da BOBİ FRS, TFRS gibi Avrupa Birliği yönergeleri ile tam uyumludur. Bu kapsamda, çalışmada iştirakler ve bağlı ortaklıkların finansal tablolarda raporlanmasının BOBİ FRS ve TFRS kapsamında incelemesi yapılmış, maliyet ve özkaynak yöntemlerinden kaynaklanan farklar tespit edilmiş ve sonuçlarının finansal tablo kullanıcılarına ilave bilgiler sunulması hedeflenmiştir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  MBHUD Yayınları, 2020 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ / Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM Ekim 2019 1. Baskı Ciltli 236 Sayfa MBHUD Yayınları 
 • Vergisel Ve Yeni Ttk Yönüyle A.ş. Ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişimi İşlemleri

  Vergisel Ve Yeni Ttk Yönüyle A.ş. Ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme Ve Tür Değişimi İşlemleri

  Ersin NAZALI, E. Hesap Uzmanı, Avukat Nisan 2015, 4. Baskı, Ciltli, 350 Sayfa MBHUD Yayınları
 • Örtülü Sermaye Teori Ve Açıklamalar / Soru Ve Cevaplar

  Örtülü Sermaye Teori Ve Açıklamalar / Soru Ve Cevaplar

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Nisan 2017 563 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Vergi Hukukunda Zamanaşımı

  Vergi Hukukunda Zamanaşımı

  İhsan Kağan BAYRAKTAR, E. Hesap Uzmanı Mayıs 2016, 1. Baskı, Karton Kapak, 123 Sayfa MBHUD Yayınları
 • Fikri Mülkiyet Ve Vergileme Yeni Eğilimler, Model Örneği

  Fikri Mülkiyet Ve Vergileme Yeni Eğilimler, Model Örneği

  Dr. Mehmet DEMİROĞLU Eski Hesap Uzmanı / E. Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı  Temmuz 2019 1. Baskı Ciltli 268 Sayfa MBHUD Yayınları 
 • Gayrimenkullere (taşınmazlara) İlişkin Vergiler

  Gayrimenkullere (taşınmazlara) İlişkin Vergiler

  Hasan DOĞAN, E. Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 1. Baskı, Ciltli, 494 Sayfa MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Soru-Cevap

“Vergi Hukuku ve İş Hukuku ile ilgili aradığınız tüm soruların cevapları burada.”

Tümünü Gör
Soru-Cevap

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Tasfiyeye Giren Şirketler Tarafından Ayrılmış Olan Şüpheli Ticari Alacakların Ve Aciz Vesikasına Bağlanmış Olan Alacakların Tasfiye Dönemine Etkisi Nasıl Olur?
EYÜP DEMİR,DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGİHAN BİRİNCİ